Непонятная ошибка компилятора

Doksim

2 ответа

Doksim

Может стоит выложить код, а не просто картинку?


Doksim

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
int f( char p[], float a )
{
    fstream f;
    
    char nch[ 10 ];
    char xch[ 300 ][ 20 ];
    f.open( p, ios::in );
    int n;
    
    if( f == NULL )return -1;
    
    f >> nch;
    for( int i = 0; i < strlen( nch ); i++ )
    if( nch[ i ] < '0' || nch[ i ] > '9' )return -2;
    n = atoi( nch );
    
    bool esta = false;;
    for( int i = 0; i < n; i++ )
    {
         f >> xch[ i ];
         
         for( int j = 0; j < strlen( xch[ i ] ); j++ )
         if( xch[ i ][ j ] < '0' || xch[ i ][ j ] > '9' && xch[ i ][ j ] != '.' )return -2;
    
         if( atof( xch[ i ] ) == a )return true;;
         
    }
    
    return false;
}
 
int main()
{
    float a;
    cout << "Vvedite x: ";
    cin >> a;
    
    int code = f( "input.txt", a );
    
    if( code == -1 )cout << "\nFail ne nayden.\n";
    if( code == -2 )cout << "\nV faile est ************ simvoli.\n";
    if( code == 1 )cout << "\nChislo " << a << " est v posledovatelnosti.\n";
    if( code == 0 )cout << "\nChislo " << a << " nety v posledovatelnosti.\n";
    
    return system( "pause" );
}